פירוק שיתוף במקרקעין

שיתוף במקרקעין חל כאשר בעלות במקרקעין נתונה בידי יותר מאדם אחד. הגדרת מקרקעין בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע, כי נכסים אלה נקראים נכסים שלא ניתן להזיזם, קרי, נכסי דלא ניידי. לפי החוק, היקף הבעלות במקרקעין של כל אחד מהבעלים משתרעת על כל המקרקעין, כך שאם מקרקעין מצוי בבעלות של 4 אנשים שונים, הבעלות של כל אחד מהם חלה על כל מ"ר במקרקעין כל אחד על פי חלקיו.

כיצד נוצר שיתוף במקרקעין?

מקרקעין יכולים להיות בבעלות משותפת, הן מרצונו החופשי של אדם, קרי, מכוח חתימה על הסכם שיתוף והן מנסיבות שאינן תלויות בו, למשל כתוצאה מירושה של מקרקעין המצויים בבעלות משותפת. מאחר ושיתוף במקרקעין יכול ונוצר לא מרצונו החופשי של אדם ומכיוון ששותף במקרקעין עשוי להחליט לאחר זמן מה כי אינו מעוניין להמשיך להיות שותף במקרקעין, חוק המקרקעין קובע את הפרוצדורה של פירוק שיתוף במקרקעין.

מתי אדם רשאי לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין? 

חוק המקרקעין מכיר בזכות הלגיטימית של אדם לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין מתי שירצה בכך, שכן לא ראוי לכפות על אדם להישאר שותף כאשר אינו מעוניין בכך. את החשיבות לזכות פירוק שיתוף במקרקעין ניתן לראות בהוראת סעיף 37(ב) לחוק המקרקעין, לפיה כשהסכם השיתוף במקרקעין כולל הוראה ששוללת ו/או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין, בית המשפט רשאי להורות על פירוק השיתוף בתנאי החוק, אם הדבר נראה לו צודק בנסיבות העניין. לאור זאת, חוק המקרקעין מאפשר פירוק שיתוף במקרקעין, גם כאשר אין הסכמה של כל השותפים לכך.

מהי הפרוצדורה החוקית לפירוק שיתוף במקרקעין?

כאשר השותפים קובעים מראש בהסכם השיתוף הוראות באשר לאופן פירוק השיתוף במקרקעין והפירוק ייעשה בהתאם לקביעתם, בכפוף להוראות חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 וכל חיקוק אחר בעניין.

כאשר הסכם השיתוף אינו קובע כיצד יש לבצע פירוק שיתוף במקרקעין, חוק המקרקעין קובע את אופן פירוק השיתוף, כדלהלן:

*פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של חלוקה פיזית של המקרקעין בין השותפים (חלוקה בעין).

*במידה ולא ניתן לחלק את המקרקעין בעין בין השותפים ו/או במידה וחלוקה כזאת צפויה לגרום להפסד ניכר לשותפים ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של מכירתם וחלוקת התמורה בין השותפים.
אם המקרקעין ראוי להירשם כבית משותף, בית המשפט רשאי להחליט כי פירוק שיתוף של מקרקעין יעשה בצורה של רישום המקרקעין כבית משותף ויוקצבו דירות לשותפים לפי חלקיהם היחסי במקרקעין.
חוק המקרקעין ער לחשש כי רצון של שותף לפירוק שיתוף במקרקעין עלול לפגוע בשותפים האחרים או בצדדים שלישיים וקובע, כי פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג עם ילדים קטינים, תיעשה בתנאי שלבן הזוג המחזיק בילדים יש מקום מגורים ראוי עבורם.

תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.